پرداخت در محل

این روش پرداخت تاکنون برای شهرهای اصفهان و تهران در حال اجرا می باشد. و سعی شرکت براین است که در تمامی شهرهای ایران این خدمت را راه اندازی کند.